2018

I Høringssvar – Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

I Høringssvar - Endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

I Høringsinnspill - Representantforslag 116 S Eldre og mat

I Høringssvar - Forslag om endringer i kreftregisterforskriften

I Høringssvar - Pilot for primærhelseteam - Høring av endringer i regelverket for å gjennomføre piloten

I SI Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

I Høringssvar – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

 

2017

I Høringssvar – Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

I Høringssvar - Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

I Høringssvar – Habilitering og rehabilitering - individuell plan og koordinator

I SI Høringssvar - Forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning

I Høringssvar – Forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning

I Høringsnotat statsbudsjettet 2018 Helse- og omsorgskomiteen

I Høringssvar - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

I Høringssvar - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

I Høringssvar Pasientens legemiddelliste

I Høringssvar - endringer førerkortforskriften

I Høringssvar - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

I Høringssvar - forskrift med krav til avtalefysioterapeutene

I Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

I Høringsvar - Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger

I Høringssvar - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

I Høringssvar - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

 

2016

I Høringssvar Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

I Høringssvar - forslag til endringer i personopplysningsforskriften

I Åpen høring Meld. St. 34 (2015–2016) innspillsdokument Norges Optikerforbund

I Høringssvar - Forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonellgodkjenning

I Høringssvar – endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

I Høringssvar – Ekstern høring – 16/5742 Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

I Høringssvar - Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften

I Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

I Høringssvar - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

 

2015

I Høringssvar - endring i forskrifter til spesialisthelsetenesteloven og folketrygdloven

I Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

I Høringssvar – Forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private helsetjenester

I Høringssvar – nytt kommunalt pasient- og brukerregister

I Høringssvar – endringer i pasientskadeloven m.m. – omorganisering i sentral helseforvaltning

I Høringssvar forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

I Høringssvar - referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

I Høringssvar - Veileder for kliniske henvisninger til spesialisthelsetjenesten

I Høringssvar - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra tannlege

I Høringsinnspill – Synsfunksjonen i fremtidens primærhelsetjeneste

I Utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015 - 2025

I Høringssvar – Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

I Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

I Høringssvar NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

I Høringssvar - ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

I Høringssvar - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - søkemålsfrister

I Innspill Helse- og omsorgskomiteen skolehelsetjenesten åpen høring 13. januar 2015

 

2014

I Høringssvar - Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

I Folkehelsemeldinga innspillsbrev Norges Optikerforbund

I Høringssvar om forslag til endring i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

I Høringssvar: Innspill til revidering av retningslinjer for undersøkelse av syn. hørsel og språk hos barn

I Høringssvar - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

I Høringssvar Helse Sør-Øst 2014 - Høring på plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

I Høringssvar - Endring av forskrift om medisinsk utstyr 13 9894

 

2013

I Høringssvar - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

I Høringssvar på høring av forslag til forskrift om IKT – standarder i helse- og omsorgssektoren

I Høringssvar saksnummer 13/5011 - Endring av forskrift om medisinsk utstyr

I Høringssvar saksnummer 12/9936 - Endring av forskrift om medisinsk utstyr

I Høringssvar - tvungen etterregistrering av hagler - endring av forskrift

I Høringssvar på forslag om styrking av pasienters brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker

I Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

 

2012

I Høringssvar på forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

I Høringssvar på forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§ 15 og 23

I Høringssvar på forslag til ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

I Høring rundt forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger

I Høring av forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

I Høring NOU 2011 19 Ny våpenlov

I Helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

I Høring om revidert fastlegeforskrift

 

2011

I Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem

I Samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

I Høringssvar rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker

I Evaluering av satsning på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

I Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

 

2010

I Høringssvar til forslag til endringer i førerkortforskriften som følge av gjennomføring av tredje førerkortdirektiv

I Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangstyring og adgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

I Høringssvar til forslag til endringer i førerkortforskriften

 

2009 

I Helsetjenestens tilbud til asylsøkere og flyktninger

I Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

I Endring av helsepersonellovens spesialistgodkjenningsordning

 

2008

I Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

I Høringssvar Forslag til endringsforskrifter til forskrift om trafikkopplæring og førerkortprøve og forskrift om førerkort

I Øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker

 

2007

I Forslag til ny forskrift om behandling av helseopplysninger - opprettelse av nasjonal database for elektroniske resepter

I Utredning av Helsepersonellovens autorisasjonsordning

 

2005

I Undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

 

2003

I Vedrørende optikeres rett til å kunne benytte diagnostiske medikamenter

I Endring i pasientskadeloven

 

1997

I Forslag til lov om pasientrettigheter

I Forslag til lov om helsepersonell mv

I Høringsnotat med utkast til lov om spesialisthelsetjeneste